Tłumaczenie świadectwa pracy na język angielski – Chorzów, Katowice, zdalnie

Ubiegając się o pracę za granicą możemy zostać poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających tłumaczenie świadectwa pracy na angielskizatrudnienie w Polsce. Ważnym dokumentem, który może służyć jako takie potwierdzenie, jest świadectwo pracy. Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi niezwłocznie w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia. Zawiera ono szereg istotnych informacji, takich jak okres zatrudnienia, wymiar etatu, stanowisko zajmowane przez pracownika, tryb rozwiązania stosunku pracy albo okoliczności jego wygaśnięcia wraz z podstawą prawną, a także inne dane związane z uprawnieniami pracowniczymi i z zakresu ubezpieczenia społecznego. Bardziej szczegółowe informacje na temat elementów świadectwa pracy znaleźć można tutaj. Biorąc pod uwagę zakres danych objętych świadectwem pracy, jego tłumaczenie może być dobrym sposobem na udokumentowanie najważniejszych faktów związanych z wcześniejszym zatrudnieniem w Polsce w przypadku ubiegania się o pracę za granicą. Poniżej kilka informacji dla osób pragnących zlecić tłumaczenie świadectwa pracy.

Świadectwo pracy – tłumaczenie zwykłe czy poświadczone

To, czy należy zlecić tłumaczenie zwykłe czy poświadczone (uwierzytelnione, tzw. “przysięgłe”) świadectwa pracy zależy w istocie od oczekiwań czy wymogów jego odbiorcy. Jeśli nie jesteśmy pewni, jakie tłumaczenie będzie akceptowalne dla pracodawcy lub innej instytucji zagranicznej, w której przedstawione ma zostać tłumaczenie, bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie tłumaczenie poświadczone (uwierzytelnione). Zostaje ono sporządzone przez tłumacza przysięgłego, który w specjalnej formule poświadczającej potwierdza jego zgodność z przedstawionym dokumentem, a także opatruje je pieczęcią lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tłumacz przysięgły – korzystający ze swoich ustawowych uprawnień i ponoszący odpowiedzialność zawodową określoną w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego – daje odbiorcy gwarancję, że tłumaczenie wykonane zostało w sposób rzetelny i profesjonalny, a zatem wiernie oddaje treść oryginalnego dokumentu sporządzonego w języku polskim.

Tłumaczenie świadectwa pracy – aspekty tłumaczeniowe

Tłumaczenie świadectwa pracy to ciekawe zadanie dla tłumacza, który musi wykazać się nie tylko szczególną dokładnością – jak w przypadku innych dokumentów zawierających wszelkiego rodzaju dane osobowe i liczbowe – ale także opanowaniem terminologii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W świadectwie pracy pojawiają się na przykład nazwy różnych urlopów, których odpowiedniki w języku angielskim nie zawsze są tak oczywiste (szczególnie, że pozornie podobne nazwy urlopów w krajach anglojęzycznych nie zawsze pasują do polskich uregulowań). Tłumaczenie wymaga też nieco inicjatywy ze strony tłumacza – świadectwa pracy w kilku punktach posługują się samymi numerami artykułów z Kodeksu pracy, nie wymieniając nazw stojących za nimi instytucji prawa pracy. Sformułowania takie, jak “zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy” warto zatem opatrzyć krótkim komentarzem w rodzaju [a dependency leave to care for a child], czyniąc w ten sposób dokument bardziej zrozumiałym dla odbiorcy. W tłumaczeniu trzeba też zadbać o dobre przetłumaczenie opisu zajmowanego stanowiska/rodzaju wykonywanej pracy/pełnionych funkcji. Może to być bowiem jedna z istotniejszych informacji dla odbiorcy tłumaczenia, a w związku z dość dużą różnorodnością w nomenklaturze stanowisk we współczesnych przedsiębiorstwach łatwo o pomyłkę i zmianę znaczenia.

Tłumaczenie świadectwa pracy na język angielski – wsparcie EngLaw

W EngLaw oferuję profesjonalne usługi tłumaczeniowe w zakresie dokumentów związanych z zatrudnieniem, w tym tłumaczenie świadectwa pracy, umowy o pracę, odcinków wypłaty (tzw. pasków, ang. payslip) czy formularzy podatkowych P45 i P60, zarówno z języka polskiego na język angielski, jak i z języka angielskiego na polski. Dotyczy to tłumaczeń zwykłych i poświadczonych. Tłumaczenia świadectw pracy i innych dokumentów wykonywane są przez tłumacza przysięgłego z wykształceniem prawniczym i filologicznym, posiadającego certyfikat języka prawniczego TOLES Advanced oraz rozległe doświadczenie w tłumaczeniach podatkowych, księgowych i finansowych oraz z zakresu HR. Przed wydaniem klientowi dokumenty są dokładnie, kilkukrotnie weryfikowane, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i językowej. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie w Chorzowie, Katowicach i na terenie aglomeracji śląskiej, a także zdalnie na terytorium całego kraju i za granicą.

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Chorzów

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Katowice i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt