Tłumaczenie aktu notarialnego

Forma aktu notarialnego jest jedną z form czynności prawnych. W niektórych przypadkach notariusz sporządza akt notarialny ponieważ życzą sobie tego strony, w innych forma aktu notarialnego jest zastrzeżona w przepisach prawa, a jej niedochowanie skutkuje nieważnością czynności prawnej. 

Do czynności, dla których forma aktu notarialnego jest zastrzeżona w przepisach prawa, należą między innymi umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i umowa przenosząca własność (z wyjątkiem czynności wniesienia gruntów jako wkładu do rolniczej spółdzielni produkcyjnej), zrzeczenie się własności nieruchomości, oświadczenie właściciela ustanawiającego ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa działu spadku, w przypadku, gdy do spadku należy nieruchomość rolna, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy umowa spółki komandytowej (poza przypadkiem ich założenia przez internet przy pomocy wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości). W formie aktu notarialnego sporządza się też pełnomocnictwa – czasem z woli stron, które chcą im zapewnić walor niepodważalności, a czasem ze względu na wymóg, aby pełnomocnictwo miało formę szczególną, gdy taka forma jest zastrzeżona pod rygorem nieważności dla samej czynności prawnej, do której stanowi ono umocowanie. Informacje o notariuszach działających w regionie znaleźć można na tej stonie.

Akty notarialne obejmujące różnorodne czynności prawne są często przedmiotem tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenie poświadczone, tłumaczenie uwierzytelnione, tzw. (nie do końca poprawnie;) ) tłumaczenie przysięgłe). Jak można zauważyć czynności te dotyczą m.in. transakcji na nieruchomościach czy założenia spółki, a w te niejednokrotnie bywają zaangażowani cudzoziemcy. Tłumaczenie aktu notarialnego wymaga niewątpliwie dużej precyzji i przykładania sporej uwagi do szczegółów. Akty notarialne zawierają bowiem dane osób stawających, adresy, kwoty, opisy nieruchomości itp. Tłumacz przysięgły musi również opisać występujące w akcie pieczęcie i podpisy. Tłumacząc akty notarialne warto też zatroszczyć się o gramatykę i składnię, zawierają one bowiem bardzo rozbudowane zdania, w których łatwo się pogubić. Konieczna jest też dobra orientacja w samej materii czynności prawnej, którą obejmuje akt, szczególnie jeśli należy ona do kategorii prawa rzeczowego i spadkowego, w których terminologia i stojące za nią konstrukcje prawne bardzo różnią się pomiędzy prawem polskim a systemami prawnymi krajów anglojęzycznych.

EngLaw oferuje profesjonalne tłumaczenia poświadczone aktów notarialnych, sporządzane przez tłumacza przysięgłego z wykształceniem prawniczym, zapewniające najwyższą jakość językową i merytoryczną. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie dla klientów z Chorzowa, Katowic i terenu aglomeracji śląskiej, a także zdalnie na terytorium całego kraju i za granicą.Zapraszam do kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących tłumaczenia aktów notarialnych.

 

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Chorzów

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Katowice i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt