Tłumaczenie wyroku (i innych orzeczeń sądowych) z języka polskiego na angielski lub z języka angielskiego na polski

Tłumaczenie różnorodnych orzeczeń sądowych, w tym wyroków, postanowień czy nakazów, to jedno z typowych zadań stojących przed tłumaczem przysięgłym. Choć niektóre orzeczenia są  do pewnego stopnia powtarzalne, tłumaczenie wyroku czy innego rozstrzygnięcia sądu nie jest tak rutynowym zadaniem, jak mogłoby się wydawać, i wymaga od tłumacza szczegółowości, precyzji oraz znajomości bogatej terminologii prawniczej. 

Różnorodność tłumaczonych orzeczeń

Orzeczenia różnią się rodzajem spraw (i sądów), w których są wydawane (karne, cywilne, z zakresu prawa pracy, sądowoadministracyjne itd.), przedmiotem rozstrzygnięcia (czyli o czym rozstrzygał sąd), a także – biorąc pod uwagę aspekty techniczne – objętością (na którą wpływa to, czy orzeczenie ma uzasadnienie, i jego ewentualna obszerność). Różne pod wieloma względami są orzeczenia polskich sądów, a jeszcze większe bogactwo form i treści znaleźć można w krajach kręgu kultury common law, a więc przede wszystkim krajach anglosaskich i dawnych koloniach brytyjskich, gdzie na formę i treść orzeczeń ma wpływ nie tylko inny system sądownictwa, ale również odmienna siatka pojęciowa i filozofia prawa. 

Jak ważne (i dlaczego) jest dobre tłumaczenie wyroku?

tłumaczenie wyroku na angielski / polski

Istotne jest uświadomienie sobie wagi orzeczeń sądowych i celu sporządzania ich tłumaczeń. W wydawanych wyrokach i postanowieniach sądy dokonują rozstrzygnięć spraw przedłożonych im do rozpoznania, podejmują decyzje co do kwestii proceduralnych czy też stwierdzają określony stan faktyczny. Istnieją też orzeczenia o charakterze tymczasowym (postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, Temporary Restraining Order – TRO) i czysto proceduralnym, które zapadają w toku toczącego się postępowania i nie rozstrzygają sprawy co do istoty. Orzeczenia konkretyzują generalne i abstrakcyjne normy prawa – zapisane w aktach normatywnych (a w krajach common law wynikające również z prawa precedensowego) w kontekście danej sprawy i w odniesieniu do określonych osób. Kształtują zatem ich sytuację prawną. 

W świetle powyższego zauważyć można, że osoba, która posługuje się tłumaczeniem orzeczenia sądowego, pragnie wywodzić z tego orzeczenia jakieś skutki prawne czy udowodnić istnienie określonej sytuacji prawnej poza granicami swojego kraju. Dlatego też tak ważne jest prawidłowe oddanie treści tłumaczonego wyroku, postanowienia czy nakazu. Po stronie tłumacza jest bowiem odzwierciedlenie w języku obcym tego, co stwierdził sąd i w jaki sposób w orzeczeniu ukształtował stan prawny.

Tłumaczenie wyroków i postanowień sądowych – jakie orzeczenia często się tłumaczy na polski / angielski

Bardzo często przedmiotem tłumaczenia stają się orzeczenia w sprawach rodzinnych – wyroki rozwodowe czy postanowienia w sprawie kontaktów z dzieckiem (np. angielski Child Arrangements and Specific Issue Order). Interesującymi dokumentami są orzeczenia w sprawach transgranicznych, w których sąd jednego kraju uznaje się za nieposiadający jurysdykcji, a to stanowisko jest z kolei przedkładane w tłumaczeniu sądowi w drugim państwie – z oczekiwaniem, że ten uzna się za właściwy w sprawie. Jeszcze innym rodzajem orzeczeń są te wydane w postępowaniu upadłościowym (przy czym nie zawsze są to orzeczenia sądowe – w Wielkiej Brytanii o upadłości osoby fizycznej orzeka Adjudicator, będący urzędnikiem Insolvency Service, czyli tamtejszej Agencji ds. Niewypłacalności). Orzeczenia takie są istotne dla wierzycieli upadłego dłużnika w innych państwach. Powyżej wymieniono jedynie przykłady częściej tłumaczonych orzeczeń, natomiast różnorodność sądów i rozpatrywanych przez nie spraw jest tak duża, że tłumacz – w obliczu rosnącego międzynarodowego obrotu gospodarczego i prawnego – musi być przygotowany na nowości i nietypowe dokumenty.

Tłumaczenie orzeczenia – zwykłe czy poświadczone?

Ze względu na istotność treści orzeczeń klienci oczekują przeważnie tłumaczenia uwierzytelnionego, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego i poświadczonego za zgodność z treścią dokumentu źródłowego. Jest to istotne w kontekście odbiorcy tłumaczenia, przed którym trzeba wykazać wiarygodność przekładu. Tłumacz przysięgły jest ustawowo uprawniony do sporządzania takich tłumaczeń. Jeśli orzeczenie ma służyć do celów informacyjnych samemu zlecającemu, to nie ma konieczności sporządzania tłumaczenia poświadczonego – choć niewątpliwie zadbać należy o zlecenie przekładu właściwej osobie, posiadającej rozległą wiedzę na temat zagadnień prawnych i przekładu prawniczego.

Tłumaczenie wyroku, postanowienia, nakazu i innych orzeczeń na język polski bądź angielski – pomoc EngLaw

W EngLaw oferuję profesjonalne usługi tłumaczenia orzeczeń sądowych. W ofercie są tłumaczenia wszelkiego rodzaju wyroków, postanowień i nakazów lub zakazów sądowych polskich i anglojęzycznych (z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski). Dotyczy to tłumaczeń zwykłych i poświadczonych. Tłumaczenia wykonywane są przez tłumacza przysięgłego z wykształceniem prawniczym i filologicznym, posiadającego certyfikat języka prawniczego TOLES Advanced oraz duże doświadczenie w tłumaczeniach dokumentów sądowych. Tłumaczenia zawierają wszelkie prawnie wymagane elementy. Przed wydaniem klientowi dokumenty są dokładnie, kilkukrotnie weryfikowane, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i językowej. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie w okolicach Rudy Śląskiej, Mikołowa, Zabrza i na terenie aglomeracji śląskiej, a także zdalnie (możliwość wysyłki pocztowej papierowych oryginałów/wysyłki e-mailowej skanów lub tłumaczenia z podpisem elektronicznym) na terytorium całego kraju i za granicą.

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Ruda Śląska Halemba

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Gliwice, Katowice, Mikołów, Zabrze i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt