WYCENA TŁUMACZENIA: OGÓLNIE I W ENGLAW, czyli co warto wiedzieć?

Chcąc zlecić tłumaczenie, klient najczęściej najpierw zwraca się o jego wycenę. Wycena tłumaczenia w EngLaw przeprowadzana jest:

  • na podstawie tekstu przesłanego przez klienta na adres e-mail przemyslaw.kusik@englaw.pl –  do wyceny należy przesłać skany/dobre zdjęcia dokumentu lub plik tekstowy doc, docx, odt, xls, pptx plik PDF itp. Przygotowana w ten sposób wycena będzie podstawą do złożenia ewentualnego zamówienia na tłumaczenie.
  • na podstawie próbki dokumentu lub informacji o objętości (liczbie znaków ze spacjami) i tematyce dokumentu. W tym przypadku wycena będzie miała charakter przybliżony, a ostateczny koszt podany zostanie po zapoznaniu się z tekstem.

Zapewniona zostaje poufność dokumentów przesyłanych do wyceny, również w przypadku, gdy Klient nie decyduje się na złożenie zamówienia. Wycena tłumaczenia jest bezpłatna.

Dlaczego trzeba przesłać dokument? Tłumacz musi zapoznać się z dokumentem – krótko mówiąc musi wiedzieć, co potencjalnie będzie tłumaczył. Różnorodność tłumaczonych treści wpływa z kolei na ostateczny koszt tłumaczenia. Tłumaczenie nie jest produktem, który zawsze można w prosty sposób “odmierzyć”, a następnie przemnożyć przez jedną stawkę. Obliczenie objętości tekstu wymaga ponadto użycia profesjonalnego oprogramowania, co jest możliwe, jeśli dokument zostanie przesłany w formie elektronicznej. Źródłem informacji o orientacyjnej cenie tłumaczenia w przypadku standardowych tekstów jest cennik. Podana jest tam cena za stronę rozliczeniową.

Wycena tłumaczenia - EngLaw

Wycena tłumaczenia – EngLaw

 

Strona rozliczeniowa – co oznacza “zzs”?

Poza typowymi, powtarzalnymi dokumentami, które wyceniane są według ryczałtowych stawek (zazwyczaj niższych niż wynikałoby to z faktycznej liczby znaków), dokumenty wyceniane są w oparciu o ich objętość, której jednostką są strony rozliczeniowe. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, co jest rozumiane przez stronę rozliczeniową. Po pierwsze, strona rozliczeniowa to nie to samo, co zapełniona tekstem strona formatu A4. Wynika to z faktu, że w zależności od czcionki, faktyczna objętość tekstu na kartce może być różna. Strona rozliczeniowa to zatem jednostka rozliczeniowa oparta o określoną liczbę znaków.

Najczęściej tłumacze przyjmują za stronę rozliczeniową  1800 znaków ze spacjami (powszechnie używany przez tłumaczy skrót to “zzs”). Zdarza się jednak, że tłumacze do wyceny stosują strony rozliczeniowe po 1500 czy 1600 znaków, albo strony obliczane na podstawie znaków bez spacji (w Polsce rzadziej stosuje się wycenę na podstawie liczby słów, co z kolei jest typowe na Zachodzie). 

 

  • W EngLaw dla tłumaczeń zwykłych (niepoświadczonych) stosuję stronę rozliczeniową obejmującą 1800 zzs. 

 

Powyższe objętości strony rozliczeniowej dotyczą tłumaczenia zwykłego – tłumaczenia niepoświadczonego. 

 

  • Jeżeli chodzi o tłumaczenie wykonywane i uwierzytelniane przez tłumacza przysięgłego, to tutaj na rynku funkcjonuje jedna modelowa strona rozliczeniowa o objętości 1125 znaków ze spacjami, którą stosuję również w EngLaw.

 

 O takiej ilości znaków mowa jest w rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzeń tłumaczy w przypadku czynności wykonywanych dla organów państwowych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Analogicznie jest ona przyjmowana również na wolnym rynku.

Warto zwrócić uwagę na to, że strona rozliczeniowa jest przeważnie mniej pojemna od standardowej “strony A4”, co niekiedy budzi zaskoczenie klientów. Na przykład, w przypadku tłumaczenia poświadczonego, fizyczna strona A4 wypełniona tekstem może okazać się 2-3 stronami rozliczeniowymi. Wynika to z faktycznej objętości znajdującego się na niej tekstu zapisanego mniejszą czcionką, z mniejszą interlinią itp.

 

  • W EngLaw do tłumaczenia zasadniczo przyjmowana jest sama objętość tekstu źródłowego. Jeśli dokument zawiera pieczęcie czy inne elementy, które będą wymagały umieszczenia w tłumaczeniu dodatkowych uwag czy adnotacji tłumacza (tekst kursywą w nawiasach kwadratowych), zostanie to również uwzględnione w wycenie tłumaczenia. 

 

  • W przypadku tłumaczeń poświadczonych nie wliczamy w koszt formuły poświadczającej (choć na rynku istnieje taka praktyka i została ona nawet ostatnio zarekomendowana przez TEPiS w nowym Kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego).

 

Dzięki tak przeprowadzonej wycenie tłumaczenia Klient z góry wie, ile zapłaci. Cena tłumaczenia nie ulega zmianom w zależności od objętości tekstu docelowego tłumaczenia, wiążąca jest zatem cena z chwili potwierdzenia zamówienia. Tzn. nie ma znaczenia to, czy tekst tłumaczenia będzie miał więcej lub mniej znaków niż objętość tekstu źródłowego (różnice występują praktycznie zawsze ze względu na specyfikę danego języka) – nie wpływa to na cenę.

Czy wynagrodzenie tłumacza jest regulowane?

Warto zwrócić uwagę na to, że przywołane wyżej rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o wynagrodzeniach tłumaczy nie jest wiążące dla transakcji tłumaczy z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi. Dotyczy ono jedynie sytuacji, w których tłumacz wykonuje tłumaczenie na żądanie sądu, prokuratury, policji lub organów administracji w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (a więc również nie w każdym przypadku). Wtedy stawki za tłumaczenie i zasady ich obliczania (np. zaokrąglanie liczby stron w górę) są sztywno określone w przepisach rozporządzenia. Jest to istotna informacja dla osób będących stronami postępowań, w których sąd zwraca się o tłumaczenie, jeśli to strona musi pokryć jego koszty. Tłumacz musi bowiem stosować się do ww. rozporządzenia i zgodnie z nim wystąpić do organu o wynagrodzenie. Cenami tłumaczeń w pozostałym zakresie rządzi wolny rynek.

Czym motywowana jest wycena tłumaczenia na rynku?

Warto przytoczyć w tym miejscu pewne wskazania w zakresie wyceny, które zawiera Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego TEPiS:  

Ustalając wysokość wynagrodzenia za tłumaczenie dla innych zleceniodawców lub zamawiających, tłumacz przysięgły uwzględnia wymaganą wiedzę specjalistyczną, konieczny nakład pracy, stopień trudności tłumaczenia, własne kwalifikacje, doświadczenie i pozycję zawodową, miejsce wykonywania tłumaczenia i jego termin, odpowiedzialność wiążącą się z tłumaczeniem, a także nietypowy charakter tłumaczenia i ewentualne ograniczenie możliwości pozyskania innych zleceniodawców lub zamawiających”.

Na ostateczną cenę tłumaczenia składa się zatem kilka czynników. Na stawkę za tłumaczenie zwykłe i poświadczone (tzw. “przysięgłe”) wpływ może mieć (poza kompetencjami samego tłumacza, jego doświadczeniem, dodatkowymi kwalifikacjami itd.) stopień skomplikowania tekstu, format dokumentu, termin realizacji (np. usługi ekspresowe), łączna objętość tekstu do przełożenia, powtarzalność treści. W grę wchodzą też oczywiście czynniki czysto ekonomiczne, a więc konkurencja innych biur tłumaczeń, warunki na lokalnym rynku, dostępność tłumacza itp.

To dlatego właśnie tak trudno niejednokrotnie odpowiedzieć na pozornie proste pytanie np. o koszt tłumaczenia “jednej kartki” czy  “10 stron A4” nie widząc dokumentu, a ostateczny koszt podawany jest po zapoznaniu się z tekstem.

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Ruda Śląska Halemba

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Gliwice, Mikołów, Katowice i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt