Tłumaczenie poświadczone podpisem elektronicznym

Wykorzystanie nowych technologii jest ogromną szansą na przyspieszenie tempa obrotu prawnego, co z kolei bezpośrednio przekłada się na usprawnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej i rozwój firmy.  Nowoczesne rozwiązania wkraczają również na rynek tłumaczeń poświadczonych (uwierzytelnionych, tzw. “tłumaczeń przysięgłych”). Warto się z nimi zapoznać, tym bardziej, że forma elektroniczna tłumaczenia poświadczonego nie jest jeszcze tak powszechnie znana. W wielu sytuacjach tłumaczenie poświadczone podpisem elektronicznym może się natomiast okazać wygodnym i efektywnym rozwiązaniem.

Tłumacz przysięgły a podpis elektroniczny

Oprócz tradycyjnego uwierzytelnienia dokumentu przy pomocy pieczęci, z którym najczęściej kojarzymy pracę tłumacza, znowelizowana ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego przewiduje również inną możliwość. W art. 18 ust. 1a stanowi ona iż „tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej”. Bardziej szczegółowych informacji na temat tego, jak powinno wyglądać tłumaczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poszukiwać należy w Kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego, opublikowanym przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (Warszawa 2019, https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/Kodeks-zawodowy-t%C5%82umacza-przysie%CC%A8g%C5%82ego.pdf). Można w nim znaleźć następujące wskazania:

  • Tłumaczenie poświadczone sporządzone w postaci elektronicznej zawiera formułę poświadczającą umieszczoną na końcu dokumentu. Poświadczenie tłumaczenia następuje przez użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego uzyskanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tekst tłumaczenia udostępniony w postaci elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie stanowi tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego i nie ma mocy prawnej” (§ 26 ust. 3).
  • „W przypadku tłumaczeń opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym zaleca się do tłumaczenia dokumentu niebędącego oryginałem dołączyć skan dokumentu źródłowego, stwierdzić w formule poświadczającej zgodność tłumaczenia z załączonym odpisem, a następnie opatrzyć całość kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z § 25 ust. 4.” (§ 62 ust. 2)

Czym jest tłumaczenie poświadczone podpisem elektronicznym?

Z praktycznego punktu widzenia istotny jest fakt, że tłumaczeniem poświadczonym jest zabezpieczony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego plik. Nie ma mocy prawnej wydruk wykonany z takiego pliku, nawet jeśli znajduje się tam znacznik informujący o opatrzeniu dokumentu podpisem elektronicznym. Wydruk stanowi jedynie odpis dokumentu elektronicznego.

W ustawie i kodeksie próżno szukać bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących sporządzania tłumaczeń w formie elektronicznej, np. co do formatu pliku czy znakowania czasem. Znajduje się tam jedynie fakultatywna delegacja do wydania rozporządzenia określającego dodatkowe warunki techniczne i organizacyjne potwierdzania i obsługi danych zamieszczonych w certyfikatach kwalifikowanych wydanych dla tłumaczy przysięgłych (art. 18 ust. 1b). Takie rozporządzenie nie zostało jednak jak dotąd wydane. Obowiązują zatem ogólne przepisy dotyczące wydawania podpisów elektronicznych, przy czym należy pamiętać, że podpis wykorzystywany do uwierzytelniania tłumaczeń musi posiadać certyfikat kwalifikowany.

Jaki podpis elektroniczny wybrać?

Choć wymóg ten nie został expressis verbis wyrażony w ustawie, wydaje się, że warto przy uzyskiwaniu podpisu elektronicznego umieścić w nim, poza danymi identyfikującymi posiadacza, informację o posiadaniu statusu tłumacza przysięgłego danego języka wraz z numerem wpisu na liście. Przedstawiciel podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne zwróci się wtedy jedynie o okazanie dokumentu potwierdzającego wpis na listę tłumaczy przysięgłych, którym jest wydane przez Ministra Sprawiedliwości zaświadczenie.

Warto również rozważyć zakup podpisu elektronicznego z możliwością znakowania czasem. Walorem tego rozwiązania jest fakt, że przy złożeniu podpisu potwierdzamy jednocześnie datę i dokładną godzinę sporządzenia tłumaczenia.

Jeżeli zaś chodzi o wybór rodzaju pliku, najprostszym rozwiązaniem wydaje się format PDF, który jest łatwy do odtworzenia dla każdego odbiorcy. Taki plik podpisuje się przy pomocy podpisu elektronicznego w formacie PAdES (typ otaczający).

Tłumaczenie poświadczone podpisem elektronicznym – koszt

Tłumaczenie poświadczone podpisem elektronicznym znajduje się również w mojej ofercie jako tłumacza przysięgłego. Co ważne, koszt tłumaczenia elektronicznego nie jest wyższy niż w przypadku tłumaczenia sporządzonego metodą tradycyjną. W przypadku klientów spoza aglomeracji śląskiej rozwiązanie to może natomiast wiązać się z oszczędnościami, zarówno pod względem budżetu jak i czasu. Nie trzeba bowiem pokrywać kosztów przesyłki pocztowej, ani np. udawać się do urzędu pocztowego po odbiór korespondencji z tłumaczeniem.

Jak wspomniano na początku, tłumaczenie poświadczone w wersji elektronicznej nie jest jeszcze tak dobrze znane, jak jego „papierowy” odpowiednik – pomimo tego, że ma dokładnie taką samą moc prawną. Przed jego zleceniem najlepiej skonsultować się z instytucją, urzędem lub innym odbiorcą, aby ustalić, czy taka forma jest dla niego akceptowalna.

 

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Chorzów

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Katowice i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt