Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności z KRK na język angielski

W pewnych sytuacjach może pojawić się konieczność uzyskania zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się między innymi dane o osobach, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy w innych państwach, osobach nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie ustawy o  postępowaniu w sprawach nieletnich czy też osobach poszukiwanych listem gończym. Celem wniosku o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest uzyskanie potwierdzenia niefigurowania w jego kartotekach w charakterze osoby karanej, ściganej czy pozbawionej wolności. Zaświadczenia o niekaralności wymagać może od nas również podmiot zagraniczny – np. kontrahent czy pracodawca – i w takiej sytuacji niezbędne będzie najpierw uzyskanie polskiego dokumentu, a następnie zlecenie jego tłumaczenia. Najprawdopodobniej wymagane będzie tłumaczenie poświadczone, do którego sporządzenia w Polsce uprawniony jest tłumacz przysięgły.

Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności z KRK można uzyskać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wersja elektroniczna jest podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i jedynie taki elektroniczny dokument (a nie jego wydruk) można traktować jako oryginał. Jeżeli chodzi o tradycyjny sposób uzyskania zaświadczenia o niekaralności, należy zgłosić się do punktu informacyjnego KRK z wypełnionym drukiem “Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” oraz potwierdzeniem opłaty i dowodem tożsamości. Jeśli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, zaświadczenie uzyskamy od ręki – a właściwie zaświadczeniem stanie się złożony przez nas druk “Zapytania”, na którym zostaną przyłożone pieczęcie “NIE FIGURUJE”, odnoszące się do poszczególnych kartotek, z których informację chcieliśmy uzyskać (do wyboru są: kartoteka karna, kartoteka nieletnich oraz  kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym; można wybrać wszystkie bez ponoszenia dodatkowych kosztów). Papierowe zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest też możliwe do uzyskania drogą listowną. Szczegóły na temat tego, w jaki sposób można otrzymać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego. Jeśli chcemy wykorzystać zaświadczenie o niekaralności za granicą, kolejnym krokiem będzie jego tłumaczenie.

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności z KRK

tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Mając już zaświadczenie o niekaralności w języku polskim i chcąc przedstawić je zagranicznemu kontrahentowi czy pracodawcy, powinniśmy zlecić tłumaczenie dokumentu tłumaczowi przysięgłemu. W przypadku krajów nieanglojęzycznych należy upewnić się, na jaki język powinno zostać sporządzone tłumaczenie; w niektórych krajach akceptowalna może być wersja angielska, w przypadku innych trzeba będzie wykonać tłumaczenie na lokalny język urzędowy. Tłumacz przysięgły poświadcza, iż wykonane przez niego tłumaczenie jest zgodne z treścią oryginalnego dokumentu źródłowego. Może to uczynić korzystając z pieczęci bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tym ostatnim przypadku oryginał tłumaczenia ma postać pliku elektronicznego (a nie jego wydruku). Tłumaczenie tradycyjne ma natomiast formę papierowego dokumentu opatrzonego pieczęcią, podpisem tłumacza przysięgłego i specjalną formułą poświadczającą. Tłumaczenie poświadczone (powszechnie zwane “przysięgłym”, skądinąd nie do końca poprawnie) rejestrowane jest przez tłumacza przysięgłego w repertorium.

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności na język angielski – wsparcie EngLaw

W EngLaw oferuję profesjonalne usługi tłumaczenia zaświadczeń o niekaralności – polskich (najczęściej jest to tzw. “Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”) i zagranicznych (np. brytyjski DBS Check). Dotyczy to tłumaczeń z języka polskiego na język angielski, jak i z języka angielskiego na polski. Tłumaczenia wykonywane są przez tłumacza przysięgłego z wykształceniem prawniczym i filologicznym, posiadającego certyfikat języka prawniczego TOLES Advanced oraz rozległe doświadczenie w dziedzinie. Przed wydaniem klientowi dokumenty są szczegółowo, kilkukrotnie weryfikowane, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i językowej oraz poprawności danych. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie na terenie aglomeracji śląskiej (łatwy dojazd z takich miast, jak m.in. Chorzów, Katowice, Gliwice, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice), a także zdalnie na terytorium całego kraju i za granicą.

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Ruda Śląska Halemba

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Ruda Śląska, Mikołów, Katowice, Gliwice i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt