Tłumaczenie poświadczone: papierowe, skan czy z podpisem elektronicznym – w jakiej formie mogę je otrzymać?

Jeśli chodzi o tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone) – nawet jeśli sporządza je tłumacz przysięgły – nie ma zazwyczaj trudności ze sposobem dostarczenia dokumentu klientowi. Tłumaczenie może zostać przesłane w formie pliku tekstowego lub PDF. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku tłumaczeń poświadczonych, tzn. sporządzanych przez tłumaczy przysięgłych w ramach ich uprawnień wynikających z wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Tutaj pojawia się kilka możliwości: tłumaczenie tradycyjne (papierowe), tłumaczenie poświadczone z podpisem elektronicznym lub skan.

Forma tradycyjna (papierowa) i elektroniczna tłumaczenia poświadczonego sporządzanego przez tłumacza przysięgłego

Od nie tak dawna Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego przewiduje dwie formy sporządzenia tłumaczenia poświadczonego. Pierwsza, znana od dekad, to poświadczanie tłumaczeń przy pomocy pieczęci. Współcześnie pieczęć zawiera w otoku imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a także pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na tradycyjnym, papierowym tłumaczeniu znajdzie się również podpis tłumacza oraz formuła poświadczająca.

Drugą formą, którą przewiduje ust. 1a art. 18 powołanej ustawy, jest tłumaczenie poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tłumaczenie takie również zawiera formułę pośwtłumaczenie poświadczone - papierowe, skan czy z podpisem elektronicznymiadczającą, brak jest jednak własnoręcznego podpisu i pieczęci – które zastępuje kwalifikowany podpis elektroniczny. Oryginałem tłumaczenia jest wówczas jedynie ten elektroniczny plik, a nie na przykład jego wydruk. Obie formy są równoważne, a wybór zależy od ewentualnych preferencji odbiorcy tłumaczenia czy względów praktycznych.

W przypadku tłumaczeń w postaci elektronicznej bardzo wygodnym i użytecznym formatem podpisu elektronicznego jest PAdES, który umożliwia podpisanie pliku PDF z tłumaczeniem wraz z dodaniem ramki z informacją o podpisie. Ponadto podpis i certyfikat są umieszczane w jednym i tym samym pliku PDF (inaczej niż w formacie XAdES), który można łatwo przeglądać za pomocą programu Acrobat Reader.

Warto również dodać – wyprzedzając częste pytania klientów – iż w świetle ustawy nie ma możliwości tworzenia jakiejś mieszanej formy tłumaczenia, tzn. skanu tłumaczenia papierowego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Skan tłumaczenia poświadczonego sporządzonego przez tłumacza przysięgłego

Częstą praktyką jest operowanie skanami tradycyjnych (papierowych) tłumaczeń poświadczonych. Choć skan nie jest oryginałem tłumaczenia, a jedynie jego kopią (odpisem), to w znacznej części przypadków w zupełności wystarcza do załatwienia sprawy.

„Papierowych” tłumaczeń wymagają najczęściej polskie organy sądowe i administracyjne, natomiast w przypadku dokumentów dla instytucji zagranicznych, gdzie często wymagane jest jedynie załadowanie plików na serwer, skany mogą okazać się w zupełności wystarczające.

W sytuacji, gdy dokumenty przesyłane są elektronicznie, można byłoby oczywiście zastosować również tłumaczenie z podpisem elektronicznym – w praktyce odnosi się jednak wrażenie, że obraz pieczęci i podpisu na skanie bywa lepiej widziany przez niektórych zagranicznych odbiorców niż oryginalny dokument z podpisem elektronicznym.

Tłumaczenie tradycyjne, elektroniczne czy skan – którą formę wybrać?

Dokonanie wyboru formy tłumaczenia poświadczonego, ewentualnie skorzystanie ze skanu, determinowane jest głównie oczekiwaniami odbiorcy tłumaczenia i względami praktycznymi. Składając komplet papierowych dokumentów do polskiego urzędu, najprościej będzie dołączyć do niego tradycyjne papierowe tłumaczenie.

Korzystając z ePUAP, lepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z tłumaczenia z podpisem elektronicznym (oczywiście najlepiej upewnić się, że dany urząd przyjmuje tłumaczenia w tej formie, choć nie ma w zasadzie podstaw do odmowy przyjęcia ustawowo uregulowanej formy tłumaczenia poświadczonego).

Z kolei w sytuacjach, w których wymagane jest jedynie przesłanie skanów dokumentów na serwer lub e-mailowo – szczególnie jeśli chodzi o zagraniczne uczelnie, internetowe platformy e-commerce czy instytucje – wystarczający może być skan zwykłego tłumaczenia papierowego. Natomiast w przypadku, gdy najpierw dokument należy przesłać online, a następnie dostarczyć go fizycznie, można poprosić tłumacza o przesłanie skanu, a potem nadanie papierowego tłumaczenia pocztą.

Zdalna realizacja tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego

W każdym z wyżej opisanych przypadków możliwe jest zlecenie i otrzymanie tłumaczenia na odległość. W zależności od sytuacji odbędzie się to za pośrednictwem poczty lub wyłącznie poprzez wymianę e-maili.

Tłumaczenie poświadczone online – oferta EngLaw

W EngLaw oferuję profesjonalne tłumaczenia dokumentów wykonywane przez tłumacza przysięgłego z wykształceniem prawniczym i filologicznym, posiadającego certyfikat znajomości angielskiego języka prawniczego TOLES Advanced, a także bogate doświadczenie w zakresie przekładu specjalistycznego. Przed wydaniem klientowi tłumaczenia są dokładnie, kilkukrotnie weryfikowane, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i językowej. W ofercie są zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i poświadczone. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie dla klientów z Rudy Śląskiej, Katowic, Mikołowa i terenu aglomeracji śląskiej, a także zdalnie na terytorium całego kraju i za granicą (w formie skanów, tłumaczeń z kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy też z wysyłką pocztową /do Paczkomatu InPost).

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Ruda Śląska Halemba

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Gliwice, Katowice, Mikołów, Zabrze i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt