Tłumaczenie testamentu z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski

Tłumaczenie testamentu na język angielski lub polskiOprócz samej straty, bliskim osoby zmarłej przychodzi też zmagać się z wieloma formalnościami, m.in. kwestiami pogrzebu, zamknięciem spraw zmarłego, spadkiem. W sytuacji, gdy śmierć następuje za granicą, mogą pojawić się dodatkowe trudności do pokonania – związane z procedurami prowadzonymi w innym kraju, uzyskaniem dokumentacji, logistyką itp. To właśnie w takich sytuacjach przydatne może okazać się wsparcie prawnika specjalizującego się w sprawach spadkowych czy też pomoc tłumacza przysięgłego, który wykona tłumaczenie testamentu i innych niezbędnych dokumentów.

Tłumaczenie dokumentów w sprawach spadkowych

Ze śmiercią wiążą się między innymi skutki prawne, które przewiduje prawo spadkowe. W sytuacji, gdy za granicą umiera krewny czy znajomy, pojawia się kilka zagadnień w tym kontekście. Najważniejsze z nich to które prawo będzie właściwe, tzn. prawu którego kraju podlegało będzie dziedziczenie, a także to, czy zmarły (zwany spadkodawcą) sporządził testament. Testament to czynność prawna polegająca na rozporządzeniu majątkiem na wypadek śmierci. W braku testamentu dziedziczenie następuje na zasadach określonych w przepisach prawa. Poza tym w testamencie może też znaleźć się klauzula wyboru prawa właściwego, którego dokonał spadkodawca. Jeśli takiej klauzuli nie ma lub wybór jest nieskuteczny, prawo właściwe ustalić należy na podstawie norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa prywatnego międzynarodowego. Kolejną kwestią jest ustalenie jurysdykcji sądów (ew. innych organów) do przeprowadzenia postępowania spadkowego. Więcej na tematy ściśle prawne można znaleźć na przykład tutaj.

Z postępowaniem spadkowym, w którym pojawiają się elementy zagraniczne, czy też objęciem spadku po zakończeniu takiego postępowania, związana jest często konieczność tłumaczenia testamentu czy też dokumentów urzędowych lub sądowych stwierdzających nabycie spadku (w przypadku krajów anglojęzycznych przykładem jest Grant of Probate). Może to dotyczyć prowadzonego w Polsce postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dochodzenia praw z zagranicznego testamentu, na mocy którego spadkobiercy pozostawiono majątek w Polsce, czy też orzekania przez zagraniczny organ o ważności testamentu sporządzonego w języku polskim. Tłumaczenie testamentu może być ponadto potrzebne w celu ujawnienia przed organami skarbowymi faktu nabycia tytułem spadku określonych składników majątku przez podatnika (w celu opodatkowania spadku lub skorzystania ze zwolnienia podatkowego). Ze śmiercią osoby za granicą może również wiązać się się konieczność tłumaczenia innych dokumentów, w szczególności aktu zgonu.

Tłumaczenie testamentu z języka angielskiego na język polski (i na odwrót) – aspekty tłumaczeniowe

Wyzwaniem, przed którym stają tłumacze przysięgli języka angielskiego, jest odmienność anglosaskiego prawa spadkowego od regulacji rodzimych, a także różnorodność w prawie spadkowym wśród samych krajów anglojęzycznych. Inne pojęcia spotkać można tłumacząc testament (ang. Last Will / Testament / Last Will and Testament) spisany w kanadyjskim Quebecu, którego prawo cywilne czerpie z prawa francuskiego, a inne w typowym testamencie common law z Anglii. Niezbędna jest zatem dociekliwość, korzystanie ze źródeł prawa, na kanwie którego spisano testament, a także dobra, profesjonalna literatura. Warto wspomnieć tutaj na przykład o książce “Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym. Język angielski – prawo rzeczowe i spadkowe” dr Ewy Myrczek-Kadłubickiej, gdzie znaleźć można gruntowie omówione pojęcia z zakresu prawa spadkowego z różnych krajów anglojęzycznych (zarówno kręgu common law, jak i tzw. civil law oraz mixed jurisdictions). Jeżeli chodzi o tłumaczenie polskiego testamentu na język angielski, trzeba zachować szczególną ostrożność przy posługiwaniu się anglojęzyczną terminologią – dbając o precyzję, a także o unikanie wywoływania u anglojęzycznego czytelnika skojarzeń z niewłaściwymi instytucjami z jego własnego systemu prawnego. W przypadku tłumaczenia testamentu zawsze należy mieć na uwagę prawną doniosłość dokumentu i skutków, jakie może on rodzić (a które to skutki tłumaczenie ma wiernie odzwierciedlić). Nie ma tutaj miejsca na błędy.

Tłumaczenie Grant of Probate na język polski

Kluczową procedurą dla spraw spadkowych w krajach anglosaskich jest “probate” – sądowe badanie ważności testamentu. W przypadku spełnienia wszystkich przesłanek, wynikiem postępowania jest stwierdzenie ważności testamentu, umożliwiające powoływanie się na niego jako na prawnie wiążący dokument oraz jego wykonanie. Grant of Probate tłumaczy się na język polski na przykład w sytuacji, gdy w Polsce znajdują się składniki majątku, które przypadły spadkobiercy na mocy testamentu, w sprawie którego postępowanie przeprowadzono w Anglii czy Australii. Aby dochodzić praw z tytułu testamentu potwierdzonego Grant of Probate w Polsce, dokument powinien zostać opatrzony apostille (również podlegającym tłumaczeniu). Taki dokument powinien wystarczyć w przypadku dochodzenia praw do ruchomości. Warto jednak wiedzieć, że jeśli w skład majątku spadkowego wchodzą prawa rzeczowe na nieruchomości położonej w Polsce, Kodeks postępowania cywilnego przewiduje wyłączną jurysdykcję sądów polskich (nawet jeśli jedno postępowanie spadkowe miało już miejsce za granicą).

Tłumaczenie testamentu na język polski lub angielski – wsparcie Englaw

W EngLaw oferuję profesjonalne usługi tłumaczenia testamentów, innych dokumentów dotyczących spraw spadkowych, dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także aktów zgonu – zarówno z języka polskiego na język angielski, jak i z języka angielskiego na polski. Dotyczy to tłumaczeń zwykłych i poświadczonych. Tłumaczenia testamentów, aktów zgonu i innych dokumentów wykonywane są przez tłumacza przysięgłego z wykształceniem prawniczym i filologicznym, posiadającego certyfikat języka prawniczego TOLES Advanced oraz rozległe doświadczenie w dziedzinie. Przed wydaniem klientowi dokumenty są szczegółowo, kilkukrotnie weryfikowane, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i językowej. Tłumaczenia oferowane są stacjonarnie na terenie aglomeracji śląskiej (łatwy dojazd z takich miast, jak m.in. Chorzów, Katowice, Gliwice, Bytom, Ruda Śląska, Mikołów, Zabrze, Świętochłowice), a także zdalnie na terytorium całego kraju i za granicą.

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Ruda Śląska Halemba

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Gliwice, Katowice, Mikołów, Zabrze i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt