Tłumaczenie i korekta abstraktu / streszczenia oraz innych tekstów naukowych (język angielski) – Chorzów / Katowice / zdalnie

Język naukowy to specyficzny rejestr języka, wyraźnie odmienny od tego, z którym mamy do czynienia czytając prasę czy nawet literaturę popularnonaukową. Wbrew częstemu przekonaniu o małej zrozumiałości języka naukowców ważną jego cechą jest (a przynajmniej powinna być) precyzja – zarówno w opisie analizowanych faktów czy zjawisk, jak i w formułowaniu poglądów. Przejrzystość to wreszcie jedno z kryteriów naukowości, a jego spełnienie zależy m.in. od właściwego zastosowania języka w celu opisu przeprowadzonej procedury badawczej. Konieczne jest jasne pokazywanie związków przyczynowo-skutkowych i oparcie każdego wysuniętego twierdzenia na danych uzyskanych z badania czy na źródłach. Powyższe uwagi są tym bardziej istotne w przypadku tłumaczenia tekstu naukowego na język obcy czy też pisania go bezpośrednio w języku obcym. Ewentualne błędy mogą bowiem istotnie wpłynąć na jakość pracy. Warto zatem zadbać o rzetelne tłumaczenie abstraktu, artykułu naukowego, książki czy innego opracowania. Oprócz warstwy czysto językowej należy też zapewnić dostosowanie publikacji do wymogów stylistycznych wydawnictwa czy uczelni.

Profesjonalne tłumaczenie abstraktu – czy warto?

Zgodnie z wymaganiami czasopism  naukowych i uczelni, abstrakt, jak nazywa się często krótkie streszczenie pracy dyplomowej czy artykułu naukowego, musi najczęściej zostać przygotowany zarówno po polsku, jak i w języku obcym. Lektura wybranych abstraktów opracowań naukowych dostępnych w sieci sugeruje, że autorzy nie zawsze dbają o przygotowanie tej części pracy z taką dbałością, jaką wykazali w stosunku do jej zasadniczej treści. Mimo to w wielu przypadkach autor liczy na zainteresowanie publikacją ze strony badaczy z innych krajów, a dobra jakość językowa nawet samego abstraktu może przełożyć się na podniesienie wartości opracowania w oczach potencjalnych czytelników. Oprócz tego praktycznego aspektu, należałoby jeszcze wspomnieć o poczuciu komfortu – czy nawet satysfakcji – płynących z tego, że autor zrobił wszystko, aby kompleksowo dopracować tekst naukowy.

Tłumaczenie streszczenia – aspekty translatoryczne

Tłumaczenie abstraktu to wbrew pozorom nie takie proste zadanie. Po pierwsze dlatego, że streszczenia są zazwyczaj niezwykle skondensowane; ich celem jest bowiem ujęcie w kilku zdaniach podstawowych informacji o tematyce pracy czy artykułu, przeprowadzonym badaniu i wyciągniętych wnioskach. Poza tym taki zarys informacji w pigułce – choćby po to, aby zachęcić potencjalnego czytelnika –  powinien być przystępny w odbiorze. W bardzo zwięzłym tekście nie jest to łatwe do osiągnięcia pod względem stylistycznym. Stąd też tłumaczenie i edycja abstraktu zajmują znacznie więcej czasu niż w przypadku podobnej objętości akapitu z innej części publikacji.

Tłumaczenia artykułów naukowych do zagranicznych czasopism na język angielski – czy potrzebna jest korekta native speakera?

Międzynarodowy dyskurs naukowy jest w dużym stopniu oparty na publikacjach w czasopismach o zasięgach ponadlokalnych. W dzisiejszych czasach lingua franca nauki jest niewątpliwie język angielski i nietrudno zauważyć, że po angielsku publikowane są nie tylko czasopisma i książki wydawnictw brytyjskich, amerykańskich czy australijskich, ale jest to również język publikacji autorów z innych krajów i regionów (o zróżnicowanym zasięgu – od lokalnego czy regionalnego po międzynarodowy). To, czy korekta publikacji przez native speakera będzie potrzebna, zależy w dużym stopniu od rodzaju opracowania, grupy odbiorców (potencjalnych czytelników), a także umiejętności tłumacza/własnych zdolności językowych autora. W przypadku czasopism o zasięgach regionalnych, w których publikują inni autorzy posługujący się językiem angielskim, niebędący jednocześnie jego rodzimymi użytkownikami, zasadniczo nie ma potrzeby zlecania korekty tekstu native speakerowi – o ile sam autor posługuje się tym językiem biegle lub tłumaczenie wykonał profesjonalny tłumacz tekstów naukowych. Nie zawsze jest też taka potrzeba w przypadku czasopism o nieco szerszych zasięgach. Jeżeli tekst został sporządzony przez autora/tłumacza z doskonałą znajomością języka (choć wciąż języka obcego) i konwencji pisania tekstów naukowych, ewentualne niedociągnięcia mogą zostać usunięte na etapie redakcji. W przypadku niektórych czasopism, które wymagają natywnego poziomu języka angielskiego, może być konieczna korekta publikacji przez native speakera (znającego przy tym specyfikę języka naukowego). Ani autor, ani tłumacz (o ile sam nie jest native speakerem) nie mają bowiem takiej tłumaczenie abstraktu na angielskiintuicji językowej, jak osoba, dla której język angielski jest językiem rodzimym.

Tłumaczenia naukowe a specjalizacja tłumacza / korektora

Ważną kwestią są kwalifikacje i doświadczenie osoby, która ma wykonać korektę lub tłumaczenie tekstu naukowego. Po pierwsze chodzi o orientację w rejestrze akademickim języka, tj. znajomość obowiązujących w nim konwencji, stylu, słownictwa. W tym zakresie może pomóc – oprócz doświadczenia translatorycznego – własne doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych, a także zainteresowanie dyskursem akademickim. Po drugie – chodzi o specjalizację w określonych dziedzinach. Na przykład tłumaczenie artykułu naukowego z matematyki czy fizyki przez tłumacza zajmującego się głównie przekładem w obszarze nauk humanistycznych czy społecznych mogłoby nie przynieść najlepszych efektów. Warunek ten dotyczy w mniejszym stopniu korektora, jeśli oczekuje się od niego czysto językowej weryfikacji tekstu – choć znajomość języka naukowego oraz realiów danej dyscypliny jest pożądana i w tym przypadku.

Tłumaczenie abstraktu / streszczenia / artykułu naukowego – wsparcie EngLaw

W EngLaw oferuję profesjonalne usługi tłumaczenia oraz korekty abstraktów, streszczeń, artykułów, opracowań i innych publikacji naukowych, a także autoreferatów (np. do pracy doktorskiej, postępowania habilitacyjnego). Powyższe dotyczy przekładu z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na polski, a także korekty tekstów w języku angielskim. Oferujemy tłumaczenia tekstów z wybranych specjalizacji:

  • nauk prawnych,
  • innych wybranych nauk społecznych tj. nauk administracyjnych, ekonomii, zarządzania, socjologii, nauk politycznych i pedagogiki,
  • historii,
  • urbanistyki.

Tłumaczenia wykonywane są przez tłumacza przysięgłego, magistra prawa i filologii angielskiej, posiadającego certyfikat języka prawniczego TOLES Advanced oraz rozległe doświadczenie w tłumaczeniach prawniczych, księgowych, ekonomicznych, z zakresu nauk społecznych, historii oraz zagospodarowania  przestrzennego (w tym opracowań naukowych) – a ponadto autora kilku opublikowanych artykułów naukowych w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy również do skorzystania z oferty tłumaczenia świadectw i dyplomów.

Tłumaczenia oferowane są na terytorium całego kraju i za granicą.

 

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeń poświadczonych i zwykłych.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Chorzów

Tłumacz przysięgły języka angielskiego: Katowice i okolice

Usługi zdalne i online

Kontakt